KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że od 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Spółka Jawna z siedzibą w Gnieźnie  dalej: Spółka) Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Spółka Jawna; dane kontaktowe: adres email: ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno

2. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie Pana/Pani żądania,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia i/lub zachowania w tajemnicy informacji będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty, z którymi współpracujemy, wspierające nas np. w wykonywaniu usług budowlanych;
- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, świadczące usługi w zakresie BHP;
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
- podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Panią/Pana naszych rachunków/faktur,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania:
- Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym;
- jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu okresu określonego w ofercie Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych, co do których wyraził Pan/Pani zgodę na dalsze ich przechowywanie do celów następnych ofert;
- dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.

5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.

8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych ,jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, lub
- podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.